Thursday, May 23, 2013

materi pelajaran kelas X semester 2 tentang DEMOKRASI

DEMOKRASI

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang perintah musyawarah, prinsip musyawarah, pentingnya musyawarah dan sifat-sifat orang yang beriman.

KOMPETENSI DASAR        :
5.1       Membaca QS Ali Imran; 159 dan QS Asy Syura; 38.
5.2       Menyebutkan arti QS Ali Imran 159 dan QS Asy Syura; 38.
5.3       Menampilkan perilaku hidup demokrasi seperti terkandung dalam QS Ali Imran 159, dan QS Asy Syura; 38 dalam kehidupan sehari-hari.

TUJUAN MODUL :

Siswa dapat :
1.    Melafalkan huruf hijaiyah dalam satu kata
2.    Melafalkan huruf hijaiyah dalam satu kalimat/ayat
3.    Menentukan hukum bacaan idzhar, idgham, ihfa’, iqlab dan qalqalah
4.    Menyebutkan ma’anil mufradat
Q.S Ali Imran 159
Q.S sy Syura 38
5.    Menerjemahkan Q.S Ali Imran 159 dan Asy Yura 38
6.    Menyimpulkan kandungan Q.S Ali Imran 159 dan Asy Yura 38
7.    Menampilkan perilaku yang mencerminkan pengamalan dari Q.S Ali Imran 159 dan Asy Yura 38
Segala yang ada dalam modul ini dikerjakan secara mandiri dengan bantuan guru baik individu maupun kelompok.
Bagaimana cara mempelajari modul ini ?
Untuk mudahnya kita ikuti petunjuk belajar berikut ini :

 1. Baca uraian materi pada tiap-tiap kegiatan dengan baik.
 2. Kerjakan semua latihn dan tugas-tugas yang terdapat dalam modul
 3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada guru
 4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru atau oang yang dianggap mampu
 5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan maka ulangi kembali langkah-langkah dengan seksama

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari kegiatan ini anda diharapkan mempunyai kemampuan sesuai indikator dibawah ini :

1.    Melafalkan huruf hijaiyah dalam satu kata
2.    Melafalkan huruf hijaiyah dalam satu kalimat/ayat
3.    Menentukan hukum bacaan idzhar, idgham, ihfa’, iqlab dan qalqalah
4.    Menyebutkan ma’anil mufradat
Q.S Ali Imran 159
Q.S sy Syura 38
5.    Menerjemahkan Q.S Ali Imran 159 dan Asy Yura 38
6.    Menyimpulkan kandungan Q.S Ali Imran 159 dan Asy Yura 38
7.    Menampilkan perilaku yang mencerminkan pengamalan dari Q.S Ali Imran 159 dan Asy Yura 38

B. MATERI POKOK

“DEMOKRASI”

C. URAIAN MATERI :

1. PERINTAH MUSYAWARAH

            Bacalah ayat-ayat dibawah ini dengan tartil perhatikan tajwid dan kefasihanmu lakukan selama 5 - 10 menit sebelum memulai pelajaran agama islam.

 1. Surat Ali Imran 159 tentang perintah musyawarah.


Artinya : ”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

                  Ayat diatas menjelaskan bahwa dengan adanya rahmat Allah swt, Nabi Muhamad saw, berlaku lemah lembut, tidak bersikap dan berperilaku keras dan kasar. Selain itu dalam pergaulan beliau senantiasa memberi maaf terhadap orang yang berbuat salah serta memohonkan ampun kepada Allah terhadap kesalahan-kesalahan orang yang menyalahi beliau. Rasulullah juga senantiasa bermusyarawarah dengan para sahabatnya tentang hal-hal yang perlu dimusyawarahkan.Keluhuran budi Rasulullah inilah yang menarik simpati orang lain, tidak hanya kawan bahkan lawanpun menjadi tertarik sehingga mau masuk islam.
                 
Penekanan isi ayat ini adalah perintah musyawarah tidak hanya untuk nabi saja tetapi juga untuk semua orang.
Musyawarah berasal dari kata ”syawara” secara bahasa artinya adalah mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sedangkan arti menurut istilah ialah : perundingan antar pribadi atau golongan mengenai suatu masalah atau beberapa masalah, dengan maksud untuk mengambil keputusan atau kesepakatan bersama.

Dalam bermusyawarah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip berikut :
a.    Musyawarah dilandasi dengan hati yang bersih
b.    Bermusyawarah dalam hal-hal yang baik atau tidak mengarah kepada perbuatan dosa dan kejahatan.
c.    Bersikap dan berperilaku yang baik misalnya : saling menghargai dan menghormati, berkata yang sopan, tidak memaksakan kehendak dan lain-lain.
d.    Berlapang dada, bersedia memberi maaf dan meminta maaf apabila ada kesalahan.
e.    Terhadap hasil yang sudah disepakati kita laksanakan bersama dan kita pasrah atau bertawakkal kepada Allah swt.

 1. Surat Asy Syuura 38 tentang pentingnya musyawarah.


Artinya : ”Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”

QS. Asy Syura 38 diatas menjelaskan sifat-sifat orang yang beriman yang akan memasuki surga Yaitu :
a.    Senantiasa melaksanakan perintah Allah swt, dan meninggalkan larangannya.
b.    Disiplin dalam mengerjakan sholat.
c.    Selalu bermusyawarah dalam hal-hal yang perlu dimusyawarahkan.
d.    Menafkahkan sebagian rizki yang telah dikaruniakan oleh Allah swt. Untuk hal-hal yang diridloiNya.

Musyawarah termasuk salah satu sifat orang yang beriman, hal ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim terutama dalam hal-hal yang memang perlu dimusyawarahkan, misalnya : Hal yang sangat penting, sesuatu yang ada hubungannya dengan orang banyak / masyarakat, pengambilan keputusan dan lain-lain.
Dalam kehidupan bermasyarakat musyawarah sangat penting  karena  :
a.    Permasalahan yang sulit menjadi mudah karena dipecahkan oleh orang banyak lebih-lebih kalau yang  membahas orang yang ahli.
b.    Akan terjadi kesepahaman dalam bertindak.
c.    Menghindari prasangka yang negatif, terutama masalah yang ada hubungannya dengan orang banyak
d.    Melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain
e.    Berlatih menghargai pendapat orang lain.

D. RANGKUMAN MATERI

a.    Surah Ali Imran ayat 159 menjelaskan tentang adanya rahmat Allah swt, yang diberikan kepada Nabi Muhammad saw, sehingga beliau senatiasa berakhlak mulia, berhati lembut, penuh kasih sayang, bersifat dan berperilaku baik yang diridloi Allah swt, selain itu rasulullah juga suka memberi maaf, memohonkan ampun kepada Allah swt, bermusyawarah dalam hal-hal yang perlu dimusyawarahkan dan selalu bertawakkal kepada Allah swt. Akhlak mulia seperti inilah yang perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari.
b.      Surah Asy Syura 38 menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang beriman diantaranya : Bertaqwa, disiplin sholat lima waktu, suka bermusyawarah dan menafkahkan hartanya dijalan Allah.

E. LATIHAN DAN TUGAS

Setelah memahami keseluruhan materi kegiatan 1. Kerjakan tugas 1 beikut :

 1. Bentuklah kelompok bersama teman satu kelompok terdiri dari 4 orang
 2. Masing-masing kelompok menyediakan Al Qur’an
 3. Bacalah ayat-ayat diatas secara bersama-sama kemudian bacalah sendiri-sendiri secara bergiliran pada kelompok anda.
 4. Carilah hukum bacaan, cara membaca dan alasannya pada kata yang bergaris dalam ayat berikut ini!

No
Lafadh
Hukum bacaan
Cara membaca
Alasan
1
2
3
4
5
6
7

No
Lafadh
Hukum bacaan
Cara membaca
Alasan
1
2
3
4

 1. Dalam ayat diatas ada potongan ayat dalam tabel dibawah ini. Carilah ma’na mufradatnya !

a. QS. Ali Imran 159 :

فا عف عنهم ...
٨
فبما رحمة ...
١
واستعفر لهم ...
٩
من الله ...
٢
وشاورهم فى الا مر ...
١٠
لنت لهم ...
٣
فاذاعزمت ...
١١
ولو كنت ...
٤
فتوكل علي الله ...
١٢
فظا غليظ القلب ...
٥
ان الله ...
١٣
لاتفضوا ...
٦
يحب المتو كلين ...
١٤
من حولك ...
٧

b.QS. Asy Syura 38 :

شورى بينهم ...
٥
والذ ين ...
١
وممارزقنهم ...
٦
ا ستجا بوا لربهم ...
٢
ينفقون ...
٧
واقاموا الصلوة ...
٣


وامرهم ...
٤

6. Jelaskan isi kandungan :
a.    Surat Ali Imran 59 :

1.    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b.    Surat Asy Syuura 38


1.    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Diskusikan dengan kelompokmu : Sikap perilaku apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan penerapan QS. Ali Imran 159 dan Asy Syuura 38 !